Friday, December 15th, 2017

Kula Kaiapunia Schools – 25 Years of Immersion Education in Hawaii

June 30, 2009 by admin1  
Filed under Immersion Education

A KGMB-Hawaii News Program delivered in Hawaiian about Hawaiian Immersion Education:

In English:

This is the 25th anniversary of the Punana Leo Hawaiian Language Preschools. it is also the 20th anniversary of the Kula Kaiapunia Hawaiian Immersion Schools.

The first bachelor’s program in Hawaiian began in 1978. Then came University-wide undergraduate and graduate degree programs, including teacher education, Hawaiian language, literature, and culture revitalization, and a Ph.D.  These programs are producing graduates who contribute to Hawai’i’s unique heritage.

Kaliko and haili’opua baker are graduates of the university of Hawai’i at Manoa’s Hawaiian language program and are now teachers of Hawaiian there. They are pioneering Hawaiian language playwrites who founded Halau Hana Keaka, a Hawaiian Language Theatre Company. Their plays such as Kaluaiko’olau and Kamapua’a have toured the islands and beyond.

Ke aloha.

Mahalo nui ia ‘olua, e steve me grace . . . Hiehie ka ‘ikena ke nana aku, he ‘olelo ola ko hawai’i nei! . . . Aloha kakahiaka! . . . Piha iho nei he 25 makahiki o ke kumu ‘ana o na kula kamali’i ‘olelo hawai’i, he punana leo, a peia ho’i ka 20 makahiki o ka mau ‘ana o ia ki’ina ho’ona’auao ‘olelo hawai’i piha i loko ho’i o na kula aupuni, he kula kaiapuni hawai’i . . . Kumu akula ke kekele laepua mua loa o ka ‘olelo hawai’i i ka makahiki 1978.  Mohala a’ela mai ia kahua aku he mau kekele muapuka me ka mulipuka e ho’olale ana i ka mauli pono ‘ana o ka ‘ike ku’una i loko o keia wa aku . . . . He mau hua ‘o kaliko me haili’opua baker o na papahana ‘olelo hawai’i o ke kulanui o hawai’i ma manoa i lilo akula he mau kumu i keia wa. he makamua pu no ho’i laua ma ka ho’okumu ‘ana ia halau hana keaka; he kipuka hou aku ia e mana ai ka ‘olelo hawai’i i loko o ka ‘oihana hana keaka. ‘O kaluaiko’olau me kamapua’a kekahi o na hua ‘ono loa a laua e kau ana i ka maka . . . . A hui hou no i ka la ‘apopo ke kilo ‘ia ka ‘ohana ‘olelo hawai’i . . . . ke aloha